Inštitút Terapie Hrou

Čo je terapia hrou?

Terapia hrou je pre deti to isté, čo je poradenstvo pre dospelých.

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie.

V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami.

 
 
 
 
↓   Náš tím  

Ako to funguje?

Ak deti môžu vyjadrovať svoje pocity v spoločnosti vyškoleného terapeuta, ktorý im rozumie, začnú sa cítiť lepšie, pretože uvoľnili svoje pocity.

Ako rodič ste pravdepodobne zažili to isté, keď vás niečo trápilo alebo znepokojovalo a povedali ste to niekomu, komu na vás skutočne záležalo a porozumel vám.

Zrazu ste sa cítili lepšie a ľahšie ste zvládli svoj problém. Niečo podobné je pre deti terapia hrou.

 
 
 
↓   Viac o terapii  

Potrebuje moje dieťa terapiu?

Väčšina detí v určitom období detstva prežije isté ťažkosti (doma, v škole, pri rozvode rodičov a ich separáciou, vo vzťahoch s inými deťmi a pod.), alebo sa správajú tak, že to začne znepokojovať ich rodičov alebo učiteľov.

Niektoré deti potrebujú v istých záležitostiach viac pomoci ako iné deti. Vo všeobecnosti, ak ste vy, učiteľ vášho dieťaťa alebo detský lekár znepokojení jeho správaním, alebo má vaše dieťa problémy prispôsobiť sa zmenám v škole, terapia hrou je odporúčaný spôsob pomoci vášmu dieťaťu.

 
↓   Cenník  

Vzdelávací program

Intenzívny 112 hodinový vzdelávací program, v nedirektívnej terapii hrou, tématicky rozdelený do siedmich víkendových stretnutí po 16 hodín.

Ideálny pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov, vychovávateľov, učiteľov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi.

Výcvik je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a môžete získať 25 kreditov.

 
 
 
↓   Viac informácií  
V dňoch 21. a 22. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnil workshop Dr. Daniela Sweeneyho z USA:

Využitie expresívnych techník v skupinovej terapii s adolescentmi a mladými dospelými.

Workshop bol zameraný na techniky skupinovej práce v terapii so staršími deťmi. Náš inštitút bol spoluorganizátorom workshopu a keďže Dr. Sweeney je dlhoročným a skúseným terapeutom, žiakom Dr. Garry Landretha, jeho workshop sa niesol v duchu nedirektivity a hrania. Viac informácií nájdete na sympozium.pca.sk.
Viac o filiálnej terapii...

Filiálna terapia

Dr. Garry Ladreth, ktorý patrí k priekopníkom filiálnej terapie v USA, ju definuje ako metódu poradenskej práce, pri ktorej sa rodič, po vyškolení odborníkom na terapiu hrou, sám stáva terapeutom pre svoje dieťa.

Cieľom je pomôcť dieťaťu zmeniť jeho vnímanie pocitov, postojov a správania. Umožniť dieťaťu prostredníctvom hry komunikovať svoje myšlienky, potreby a pocity rodičovi. Pomôcť dieťaťu vybudovať si pozitívnejšie pocity rešpektovania seba, sebadôvery a hodnoty samého seba.

Prostriedky využívané vo filiálnej terapii:

 • didaktická výučba
 • demonštrácia hrových stretnutí
 • realizácia domácich hrových polhodiniek rodiča s dieťaťom
 • supervízia

Rodičia si počas výcviku osvojujú základné zručnosti terapie:

 • citlivé počúvanie
 • rozoznávanie emocionálnych potrieb dieťaťa
 • zadávanie hraníc
 • štruktúrovanie "hrovej polhodinky" s dieťaťom

Rodičia sa tiež učia vytvárať neposudzujúce, akceptujúce a chápajúce prostredie, ktoré zlepšuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom a tým podporuje aj osobnostný rast a zmenu dieťaťa aj rodiča.

Prednáška na DVD

Ako naučiť Vaše dieťa sebakontrole a sebadisciplíne?
Možnosti, keksíky a deti
Kreatívny prístup k disciplíne
s dôrazom na dávanie možností ako základ určovania hraníc a limitovania nežiadúceho správania vo výchove. Prednáška má pomôcť rodičom pochopiť, že dávanie možností učí deti robiť rozhodnutia, podporuje sebakontrolu a sebadisciplínu.

Cena: 10 €

Objednávka

Výcvikový program...

Výcvikový program

Intenzívny 112 hodinový vzdelávací program, tématicky rozdelený do siedmich víkendových stretnutí po 16 hodín.

 • získanie potrebných teoretických základov nedirektívnej,
     na dieťa zameranej terapie hrou
 • získanie psychoterapeutických zručností v práci s dieťaťom
 • nácvik stopovania a zrkadlenia dieťaťa
 • nácvik práce s pocitmi a facilitujúcimi výrokmi
 • nácvik zadávania hraníc a dávanie možností
 • zážitok terapeutického procesu na sebe
 • supervízia vlastnej práce
Program bude rozdelený na:
 • teoretické vstupy
 • diskusie
 • skupinová práca
 • hranie rolí
 • ukážky videonahrávok z terapií
 • samoštúdium
 • priama práca s klientami, kazuistiky, supervízie v skupine
Viac informácií k vzdelávaciemu programu
Cieľom intenzívneho vzdelávania v terapii hrou je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.
Víkendové stretnutia sú spravidla v čase od piatku popoludnia do soboty večera.
Termíny:
Vzdelávanie prebiehajúce v čase od apríla 2016 do mája 2017 je už naplnené.
Ďalší beh plánujeme otvoriť na jeseň 2017.
Ak máte záujem, napíšte na kontakt@terapiahrou.sk
Podmienky úspešného absolvovania:
 • 100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach
 • terapeutická práca s detským klientom
 • minimálne 12 hodín individuálnej supervízie - otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • záverečná práca, kazuistika, sebareflexia
 • štúdium odporúčanej literatúry
Cenník služieb...

Cenník

Filiálna terapia (Tréning rodičovských zručností)

 • približne 90 minút raz týždenne
 • dĺžka kurzu je 10 týždňov
 • didaktická výučba
 • demonštrácia hrových stretnutí
 • realizácia domácich hrových polhodiniek rodiča s dieťaťom
 • supervízia

Cena:   10 teoretických stretnutí   250 €

 

Tréning rodičovských zručností je určený rodičom, ktorí chcú viac rozumieť svojim deťom, chcú vedieť efektívne vychovávať svoje dieťa a chcú sa naučiť niečo nové.

Rodičia si počas 10-tich teoretických stretnutí s terapeutom (raz týždenne, približne 90 minút) osvojujú základné zručnosti terapie hrou zameranej na dieťa, a to: citlivé počúvanie, rozoznávanie emocionálnych potrieb dieťaťa, zadávanie hraníc.

Po prvých troch teoretických stretnutiach začína rodič sám terapeuticky pracovať
so svojim dieťaťom počas "hrových polhodiniek" raz týždenne doma za použitia odporúčaných hračiek. Rodičia sa tiež učia vytvárať neposudzujúce, akceptujúce
a chápajúce prostredie, ktoré zlepšuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom a tým podporuje aj osobnostný rast a zmenu dieťaťa aj rodiča
(zľava 100 € pre skupiny 3-4 rodičov / cena 150 € jeden rodič)

Vzdelávací program

 • 112 hodinový výcvik
 • 7 víkendových stretnutí po 16 hodín
 • teoretické vstupy a diskusie
 • skupinová práca
 • hranie rolí
 • ukážky filmov

Cena:   jedno 16-hodinové víkendové stretnutie   99 €

Vzdelávací program v nedirektívnej terapii hrou

Cieľom dlhodobého vzdelávania v terapii hrou je osvojiť si zručnosti poradenskej práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.
Podmienky úspešného absolvovania:
 • 100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach
 • terapeutická práca s detským klientom
 • minimálne 12 hodín individuálnej supervízie - otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • záverečná práca, kazuistika, sebareflexia
 • štúdium odporúčanej literatúry
Platby: suma 200 € je splatná pred prvým stretnutím (100 € platba za prvé stretnutie + 100 € depozit). Depozit je nevratný (ani v prípade neukončenia kurzu) a bude použitý ako platba za posledné (siedme) stretnutie. Za každú neúčasť na víkendovom stretnutí bude účtovaných 50% zo sumy depozitu. Pre získanie certifikátu je nutné nahradiť si vymeškané stretnutia, ktoré budú účtované individuálne.

Terapia hrou s dieťaťom

 • spravidla 45 minút raz týždenne
 • vedená skúseným terapeutom bez prítomnosti rodiča
 • vhodná pre riešenie širokej škály problémov detí

Cena:   jedno terapeutické sedenie   25 €
Terapia hrou je pre deti to isté, čo je poradenstvo pre dospelých - hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. V terapeutickej herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami.

Terapia hrou je vhodná pre riešenie širokej škály problémov detí - väčšina detí
v určitom období detstva prežije isté ťažkosti (doma, v škole, pri rozvode rodičov
a ich separáciou, vo vzťahoch s inými deťmi a pod.); je vedená skúseným terapeutom bez prítomnosti rodiča.

Konzultácie s rodičom sa konajú raz za 3-4 týždne. Jedno terapeutické stretnutie trvá 45 minút (minimálne raz týždenne). Dĺžka terapie závisí od závažnosti problémov, ktoré dieťa prežíva.
Odporúčaný minimálny počet terapií pri ľahších problémoch je 12.
(zľava 10 € pre rodičov bez partnera)
Zoznámte sa s našim tímom...

O nás

PTI – Inštitút Terapie Hrou je dobrovoľné občianske združenie osôb so záujmom o terapiu hrou a filiálnu terapiu.

Špecializujeme sa na:

 • vzdelávacie a výcvikové programy
 • poskytovanie konzultácií a supervízie
 • publikačná činnosť
 • podpora výskumu v oblasti Terapie hrou a Filiálnej terapie
 • poradenstvo v oblasti Terapie hrou a Filiálnej terapie

Mgr. Zuzana Tatárová

Predsedníčka správnej rady Inštitútu Terapie Hrou

Venuje sa deťom, adolescentom a ich rodičom. Ponúka konzultácie v oblasti výchovy, kurzy rodičovských zručností a terapiu hrou. Je priekopníčkou filiálnej terapie a terapie hrou na Slovensku. Prednáša, poskytuje supervíziu, kurzy a vzdelávanie pre odborníkov.

Vzdelanie:
Študovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PdF UK v Bratislave.
Na University of North Texas v USA, študovala na dieťa zameranú terapiu hrou
a filiálnu terapiu pod vedením Dr. Garryho Landretha. V PCA Inštitúte Ister absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii zameranej
na človeka. Od roku 2009 je zapísaná na zozname psychoterapeutov SPS.

Skúsenosti:
Osem rokov pracovala s týranými deťmi a ich matkami v krízovom centre
a na Detskej linke záchrany. Je spoluzakladateľkou súkromnej anglickej škôlky,
v ktorej sa venuje deťom predškolského veku.

Mgr. Viera Hojnošová

Špeciálna pedagogička, psychoterapeutka, arteterapeutka

Venuje sa špeciálno-pedagogickej práci s deťmi s poruchami učenia a správania a psychoterapeutickej praxi s deťmi, adolescentmi i s dospelými. Spoluorganizuje kurzy filiálnej terapie, spolupracuje tiež s viacerými organizáciami najmä
v oblasti vzdelávania.

Vzdelanie:
V roku 1993 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave,
odbor špeciálna pedagogika a sociálna práca. Absolvovala dlhodobý výcvik
v Psychoterapii zameranej na človeka podľa C. R. Rogersa v PCA Inštitúte Ister, akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, tiež dvojročný výcvik
v arteterapii akreditovaný Českou arteterapeutickou spoločnosťou.

Skúsenosti:
Má dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi predškolského a školského veku. <
Kontaktujte nás...

Kontakt

PTI - Inštitút Terapie Hrou

Sídlo:

Sama Chalupku 9
902 01 Pezinok

Vedenie terapií:

Košická 52/A
(priestory ProPsych)
Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 422 555 38, DIČ: 2023358887
Bankové spojenie: 2918947598/1100 Tatrabanka

Tel: 0907 761 624

Napíšte nám