Vzdelávanie

VZDELÁVANIE V TERAPII HROU,
šiesty beh, október 2019 – november 2020
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY VZDELÁVANIA 

Cieľom vzdelávacieho programu je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a
mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium
hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.
 
Intenzívny 112 hodinový vzdelávací program je tematicky rozdelený do siedmich
víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová
práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi,
kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.
 
Vzdelávanie je určené pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych
pedagógov, logopédov, vychovávateľov, učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.
 
Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva SR, absolvent získa 25 kreditov. 
 
Program je zameraný na:
  • získanie teoretických základov nedirektívnej, na dieťa zameranej terapie hrou
  • získanie terapeutických zručností pri práci s detským klientom
  • supervíziu vlastnej práce
Podmienky zaradenia do vzdelávacieho programu:
  • VŠ vzdelanie II.stupňa a III.stupňa
  • minimálne jeden rok praxe
  • možnosť práce s detským klientom počas celého vzdelávacieho programu
Termíny 6. behu vzdelávania: 
1. víkend: 25. - 26. október 2019 
2. víkend: 6. - 7. december 2019
3. víkend: 7. - 8. február 2020
4. víkend: 3. - 4. apríl 2020
5. víkend: 5. - 6. jún 2020
6. víkend: 18. - 19. september 2020
7. víkend: 6. - 7. novembra 2020

 

Podmienky úspešného absolvovania vzdelávania :
▪ 100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach
▪ terapeutická práca s detským klientom – minimálne 25 terapeutických stretnutí
s minimálne dvomi deťmi; dokumentácia práce s dieťaťom (ZÁZNAMOVÝ HÁROK)
▪ minimálne 12 hodín individuálnej supervízie, priebežne, počas celého roka,
ideálne v 2hodinových blokoch (min. 8 hodín individuálnej supervízie do skončenia
vzdelávania, ďalšie 4 hodiny do polroka po skončení vzdelávacieho programu);
individuálny supervízor je iný ako skupinový;
platba za supervízie nie je zahrnutá v cene vzdelávania (45min/20 eur)
▪ otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov a členov skupiny
▪ samoštúdium odporúčanej literatúry
▪ práca na zadaných úlohách :
 
2x ANALÝZA NAHRÁVKY (30 minútová videonahrávka a následná analýza práce
s dieťaťom podľa zadania (druhý a tretí víkend)
KONTRAKT s klientom (tretí víkend)
KAZUISTIKA DIEŤAŤA – minimálne 12 terapeutických stretnutí s jedným dieťaťom,
spracovanie do kazuistiky - prezentácia kazuistiky (šieste víkendové stretnutie – rozsah
minimálne 3 strany A4)
TEORETICKÁ PRÁCA na vybranú tému súvisiacu s témou terapie hrou - prezentácia
práce (piaty víkend), rozsah 5 – 10 strán, minimálne 3 zdroje literatúry, z toho jeden
zahraničný
SEBAREFLEXIA – 2 až 3 strany A4, reflexia obdobia počas vzdelávania v profesionálnom
i osobnom živote - prezentácia (siedmy, záverečný víkend)
 
Informácie k platbám za vzdelávanie :
 
▪ poplatok za jedno víkendové stretnutie je 100 eur, prvé stretnutie sa hradí spolu s
depozitom 100 eur, spolu teda 200 eur; platbou účastník/čka potvrdí svoju záväznú
prihlášku na vzdelávanie
▪ poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a drobné občerstvenie; cestovné,
ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami
▪ druhé a ďalšie stretnutia je účastník povinný zaplatiť prevodom najneskôr 10 dní pred
začiatkom stretnutia
▪ ak účastník nemôže byť prítomný na stretnutí počas celého víkendu (t.j. 16 hodín)
a teda absolvuje len časť víkendového stretnutia, je povinný zaplatiť poplatok za
víkendové stretnutie v plnej výške, t.j. 100 eur (svoju neúčasť je potrebné oznámiť
emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
▪ pri neúčasti na celom víkendovom stretnutí je účastníkovi/čke depozit znížený o 50%
▪ pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny na náhradnom
víkende, ktorý sa platí zvlášť (absencie do 8 hodín budú riešené zadaním supervízie
navyše)
▪ pri 100% účasti ostáva depozit ako platba za posledné víkendové stretnutie
▪ v prípade neukončenia vzdelávania v riadnom termíne depozit prepadá

 

Prihlasovací formulár nájdete tu.