VZDELÁVANIE V TERAPII HROU

Plzeň VI/2021 - V/2022, Bratislava V/2021 - V/2022, Košice V/2022 - VI/2022

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY VZDELÁVANIA

 Cieľom vzdelávacieho programu je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

Intenzívny 112 hodinový vzdelávací program je tematicky rozdelený do siedmich víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je určené pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov, vychovávateľov, učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.

Program je zameraný na:                                                                                     

 • získanie teoretických základov nedirektívnej, na dieťa zameranej terapie hrou
 • získanie terapeutických zručností pri práci s detským klientom
 • supervíziu vlastnej práce

Podmienky zaradenia do vzdelávacieho programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa a III.stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť práce s detským klientom počas celého vzdelávacieho programu

Termíny 3. behu vzdelávania CZ (Plzeň)          

1. víkend: 11.-12.jún 2021

2. víkend: 17.-18.september 2021

3. víkend: 12.-13.november 2021

4. víkend: 21.-22.január 2022

5.víkend: 8.-9.apríl 2022

6. a 7. víkend:19.-22.máj 2022

(pobytovou formou)

Termíny 7.behu vzdelávania SK (Bratislava)         

1. víkend: 21. - 22.máj 2021

2. víkend: 3. - 4.september 2021

3. víkend: 5. - 6.november 2021

4. víkend: 14. - 15.január 2022

5. víkend: 11. - 12.marec 2022

6. a 7. víkend: 6.-8.máj 2022

(pobytovou formou)

 

Termíny vzdelávania v Košiciach

1. víkend: 28. - 29.máj 2021

2. víkend: 1. - 2.október 2021

3. víkend: 26. - 27.november 2021

4. víkend: 4. - 5.február 2022

5. víkend: 22. - 23.apríl 2022

6. a 7. víkend: 2. - 5.jún 2022

(pobytovou formou)

 

 Podmienky úspešného absolvovania vzdelávania :

▪  100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach, za bežných okolností sa vzdelávanie koná výlučne prezenčnou formou, organizátor si v nevyhnutnom prípade vyhradzuje právo zmeniť prezenčnú formu vzdelávania na dištančnú/online formu, účastník je povinný si zabezpečiť technické podmienky účasti na takomto vzdelávaní

▪  terapeutická práca s detským klientom – minimálne 25 terapeutických stretnutí minimálne s dvoma deťmi; dokumentácia práce s dieťaťom

▪  minimálne 12 hodín individuálnej supervízie, priebežne, počas celého roka, ideálne v 2hodinových blokoch (min. 8 hodín individuálnej supervízie do skončenia vzdelávania, ďalšie 4 hodiny do polroka po skončení vzdelávacieho programu); individuálny supervízor je iný ako skupinový; platba za supervízie nie je zahrnutá v cene vzdelávania (45min/600 KČ/20EUR)

▪  otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov a členov skupiny

▪  samoštúdium odporúčanej literatúry

▪  práca na zadaných úlohách :                                                                                                           

2x ANALÝZA NAHRÁVKY (30 minútová videonahrávka a následná analýza práce s dieťaťom podľa zadania (druhý a tretí víkend)

KONTRAKT s klientom (tretí víkend)

TEORETICKÁ PRÁCA na vybranú tému súvisiacu s témou terapie hrou - prezentácia práce (piaty víkend), rozsah 5 – 10 strán, minimálne 3 zdroje literatúry, z toho jeden zahraničný

KAZUISTIKA DIEŤAŤA – minimálne 12 terapeutických stretnutí s jedným dieťaťom, spracovanie do kazuistiky - prezentácia kazuistiky (šieste víkendové stretnutie – rozsah minimálne 3 strany A4)

SEBAREFLEXIA – 2 až 3 strany A4, reflexia obdobia počas vzdelávania v profesionálnom osobnom živote - prezentácia (siedmy, záverečný víkend)

Informácie k platbám za vzdelávanie :

▪  poplatok za jedno víkendové stretnutie je 3.000KČ/100EUR (pri prihlasovaní sa platí depozit vo výške jedného víkendového školného, ktorý v prípade dokončenia vzdelávania slúži na zaplatenie posledného víkendového stretnutia)

▪  poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a drobné občerstvenie; cestovné, ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami

▪  prvé a ďalšie stretnutia je účastník povinný zaplatiť prevodom najneskôr 14 dní pred začiatkom stretnutia

▪  ak účastník nemôže byť prítomný na stretnutí počas celého víkendu (t.j. 16 hodín) a teda absolvuje len časť víkendového stretnutia, je povinný zaplatiť poplatok za víkendové stretnutie v plnej výške, t.j. 3.000KČ/100EUR (svoju neúčasť je potrebné oznámiť emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

▪  pri neúčasti na celom víkendovom stretnutí je účastníkovi/čke depozit znížený o 50%

▪  pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny na náhradnom víkende, ktorý sa platí zvlášť (absencie do 8 hodín budú riešené zadaním supervízie navyše)

▪  pri 100% účasti ostáva depozit ako platba za posledné víkendové stretnutie

▪  v prípade neukončenia vzdelávania v riadnom termíne depozit prepadá

Storno podmienky:

 • v prípade zrušenia účasti na vzdelávaní zo strany účastníka depozit prepadá, v prípade zrušenia vzdelávania zo strany organizátora, bude depozit vrátený v plnej výške
 • výnimkou je tehotenstvo alebo závažné zdravotné dôvody, na ktoré je potrebné lekárske potvrdenie

 

VZDELÁVANIE VO FILIÁLNEJ TERAPII

Toto vzdelávanie je určené len pre absolventov ročného vzdelávania v terapii hrou.

Cieľom vzdelávania je rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s rodinami a  naučiť sa aktívne zapojiť rodiča do terapeutickéh procesu formou Filiálnej terapie.

Vzdelávanie je rozdelené do dvoch víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z filiálnej terapie, priama práca so skupinou rodičov, supervízia individuálne aj skupinová, samoštúdium.

Podmienky úspešného absolvovania:

 • 100% aktívna účasť na oboch víkendových stretnutiach
 • terapeutická práca so skupinou rodičov medzi dvoma víkendovými stretnutiami
 • 2 hodiny individuálnej (príp.4 hodiny skupinovej) supervízie - otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • prezentovanie svojej práce so skupinou
 • štúdium odporúčanej literatúry

Predbežné termíny vzdelávania vo filiálnej terapii:

 •  Plzeň: jún a november 2021
 •  Bratislava: október 2021 a február 2022

Poplatky:

Poplatok za celé vzdelávanie je 200€. Poplatok sa platí naraz, zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Prihláška je platná až po zaplatení poplatku.