Externí supervízori

Michaela Zubčeková Tatárová

 V roku 2009 ukončila magisterské štúdium v odbore psychológia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Úspešne obhájila dizertačnú prácu s názvom Prevencia rizikového správania dospievajúcich v prostredí internetu v roku 2016. Je účastníčkou dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii. 

Od roku 2009 pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Na základe získanej špecializácie jej bola v roku 2015 udelená licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore poradenská psychológia. Vo svojej praxi sa venuje deťom, adolescentom a dospelým. Ponúka individuálnu a skupinovú terapiu hrou zameranú na dieťa. Poskytuje poradenstvo, terapiu a konzultácie v oblasti psychického zdravia, riešenia životných situácií, posilnenia osobnosti a vzťahov. Taktiež realizuje tréningy rodičovských zručností a relaxačných techník.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0907 531 431

Jana Pešková

Študovala psychológiu na UKF v Nitre. Absolvovala výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, pároch a rodinách, Vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii. Sedem rokov pracovala v detskom domove s traumatizovanými deťmi. Aktuálne pracuje v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

Venuje sa deťom, adolescentom a ich rodičom. Pracuje diagnosticky a poradensky, ponúka kurzy rodičovských zručností pre rodičov a terapiu hrou pre deti.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 419 045

Marcela Čmiková

je absolventkou psychológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V inštitúte terapie hrou absolvovala ročný vzdelávací program v nedirektívnej terapii hrou. Aktuálne navštevuje psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia v ČR.

Pracuje s deťmi a ich rodičmi ako školská a poradenská psychologička, kde využíva aj nedirektívnu terapiu hrou a filiálnu terapiu.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0904 524 077

Marianna Kollárová

študovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii. Ukončila aj modifikácie symbolickej a relaxačnej psychoterapie zamerané na deti a na tehotné. Je zapísaná v zozname psychoterapeutov. Absolvovala vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii.

Má viacročné skúsenosti v práci s deťmi s poruchami správania ako i s deťmi so zdravotným znevýhodnením predškolského a školského veku. V súčasnosti pôsobí v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Zameriava sa na deti raného a predškolského veku, ktorých vývin je oneskorený alebo nerovnomerný, deťom so špecifickými potrebami a zdravotne znevýhodneným deťom. Poskytuje diagnostiku a psychoterapiu deťom (terapia hrou, symbolicko-relaxačná terapia), ich rodičom výchovné poradenstvo (filiálna terapia).

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 621 410

Jana Pankúchová

Po skončení štúdia psychológie na UK Bratislava v roku 1994 pracovala ako psychologička v poradenských zariadeniach v rezorte školstva, v rokoch 2000 – 2010 aj ako školská psychologička na strednej škole. Počas materskej dovolenky pôsobila ako dobrovoľníčka v Materskom centre Radosť v Košiciach. Absolvovala krátkodobé workshopy (do 150 hodín) v arteterapii a v na človeka orientovanom a v kognitívne – behaviorálnom prístupe k deťom a adolescentom, vzdelávanie v Terapii hrou a momentálne absolvuje výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch. V súčasnosti pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach na pozícii psychologičky.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 406 515

Jana Dejová

Od roku 2003 sa venujem poradenstvu, psychoterapii a psychodiagnostike. Vo svojej práci sa orientujem na prácu s dieťaťom a jeho prostredím. Som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku a mnohých krátkodobých výcvikov orientovaných na terapeutickú prácu s deťmi a rodinným systémom. Pri práci využívam seba a vzťah nadviazaný s dieťaťom a jeho rodičmi. Na priblíženie sa vnútornému svetu dieťaťa, jeho potrebám a očakávaniam využívam terapiu hrou, expresívny materiál rôzneho druhu, terapeutické pieskovisko, relaxáciu, rozhovor – najmä pri starších deťoch. Vo výchovnom poradenstve a práci s rodinným systémom dieťaťa aplikujem Filiálnu terapiu a princípy Intuitívneho rodičovstva.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0915 103 394