Externí supervízori

Mgr. Alena Konečná

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jsem absolventkou 1. běhu výcviku Terapie hrou v Plzni, dále pak Dyadické vývojové psychoterapie v attachmentovém centru ATTA v Praze. Aktuálně působím již sedmým rokem jako psycholog ve Speciálně pedagogickém centru pro děti a žáky s mentálním postižením v Ostravě a v odpoledních hodinách se věnuji terapeutické práci s dětmi a jejich rodinami. Mám také zkušenosti ve vzdělávání pěstounů a ve školství zejména v oblasti trauma respektujícího přístupu. Má nejčastější klientela v terapeutické praxi jsou děti s mentálním postižením či postižením jiného typu a děti v náhradní rodinné péči.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +420 733 739 262.

Mgr. Soňa Pekarovičová

V r. 2003 som ukončila na UK v Bratislave odbor Vychovávateľstvo, špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Vzdelanie som si rozšírila o Špeciálnu pedagogiku - poradenstvo. Viac ako 10 rokov som pôsobila v OZ Odyseus. Venovala som sa terénnej sociálnej práci s ľuďmi užívajúcimi drogy, pracujúcimi v sex-biznise a práci s neorganizovanou mládežou. Počas materskej dovolenky som si vysnila koncepciu CentrumDys. Žijem v Novom Meste nad Váhom, kde ponúkam služby špeciálno-pedagogickej intervencie pre deti s poruchami učenia sa a pozornosti. V r. 2017 som ukončila v PTI – Inštitúte terapie hrou kurz v terapii hrou a o rok neskôr kurz vo filiálnej terapii. Odvtedy sú v ponuke služieb CentraDys poradenstvo s prvkami terapie hrou pre deti a kurz rodičovských zručností vo Filiálnej terapii pre rodičov.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0904 373 316 www.centrumdys.sk
 
 

Dagmar Viskotová

Věnuji se poradenství s využitím psychoterapeutických znalostí, nedirektivní terapii hrou a filiální terapii. Od roku 2008 se věnuji dětem, mladistvým a rodičům. Jsem absolventkou magisterského studia sociálního zaměření a sebezkušenostního 5 letého psychterapeutického výcviku. Využívám znalosti z psychoterapie, práce s traumatem u dětí, sociální práce, krizové intervence a psychosociální terapie. Do roku 2018 jsem pracovala v neziskové organizaci a Středisku výchovné péče STŘED. Mám zkušenosti s pěstounskými rodinami, vzděláváním a skupinovou prací s mladistvými. V současné době jsem na mateřské dovolené, pomáhám poradensky rodičům a supervizně absolventům kurzu nedirektivní terapie hrou.
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +420 607 593 586 
 
 

Michaela Zubčeková Tatárová

Študovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Úspešne obhájila dizertačnú prácu zameranú na prevenciu rizikového správania dospievajúcich v prostredí internetu. Absolvovala vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou a filiálnej terapii, tiež mnoho iných seminárov a krátkodobých výcvikov zameraných na prácu s deťmi aj dospelými. Ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Dialóg, Košice).
11 rokov pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. V súčasnosti vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v odbore poradenská psychológia. Realizuje individuálnu aj skupinovú terapiu hrou zameranú na dieťa a tréningy rodičovských zručností (filiálnu terapiu). Okrem detí a rodičov psychoterapeuticky pracuje aj s adolescentmi a dospelými. 
Kontakt: poradenskapsychologicTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0907 531 431 

  

Marianna Kollárová

študovala psychológiu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v symbolickej a relaxačnej psychoterapii. Ukončila aj modifikácie symbolickej a relaxačnej psychoterapie zamerané na deti a na tehotné. Je zapísaná v zozname psychoterapeutov. Absolvovala vzdelávanie v terapii hrou a filiálnej terapii.
Má viacročné skúsenosti v práci s deťmi s poruchami správania ako i s deťmi so zdravotným znevýhodnením predškolského a školského veku. V súčasnosti pôsobí v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Zameriava sa na deti raného a predškolského veku, ktorých vývin je oneskorený alebo nerovnomerný, deťom so špecifickými potrebami a zdravotne znevýhodneným deťom. Poskytuje diagnostiku a psychoterapiu deťom (terapia hrou, symbolicko-relaxačná terapia), ich rodičom výchovné poradenstvo (filiálna terapia). Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 621 410

 

Jana Pankúchová

Po skončení štúdia psychológie na UK Bratislava v roku 1994 pracovala ako psychologička v poradenských zariadeniach v rezorte školstva. V rokoch 2000 – 2010 pôsobila aj ako školská psychologička na strednej škole. Počas materskej dovolenky pôsobila ako dobrovoľníčka v Materskom centre Radosť v Košiciach. Absolvovala krátkodobé workshopy (do 150 hodín) v arteterapii a v na človeka orientovanom a v kognitívne -behaviorálnom prístupe k deťom a adolescentom, vzdelávanie v Terapii hrou. Momentálne absolvuje výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch. V súčasnosti pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach na pozícii psychologičky. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0911 406 515

 

Jana Dejová

Od roku 2003 sa venujem poradenstvu, psychoterapii a psychodiagnostike. Vo svojej práci sa orientujem na prácu s dieťaťom a jeho prostredím. Som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku a mnohých krátkodobých výcvikov orientovaných na terapeutickú prácu s deťmi a rodinným systémom. Pri práci využívam seba a vzťah nadviazaný s dieťaťom a jeho rodičmi. Na priblíženie sa vnútornému svetu dieťaťa, jeho potrebám a očakávaniam využívam terapiu hrou, expresívny materiál rôzneho druhu, terapeutické pieskovisko, relaxáciu, rozhovor – najmä pri starších deťoch. Vo výchovnom poradenstve a práci s rodinným systémom dieťaťa aplikujem Filiálnu terapiu a princípy Intuitívneho rodičovstva. Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0915 103 394

 

PhDr. Jana Kovařovicová

Psychologička, terapeutka, lektorka, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlova v Prahe. Prešla dvomi dlhodobými sebaskúsenostnými psychoterapeutickými výcvikmi (SUR, PBSP – Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie), absolvovala viacero stredne dlhých terapeutických výcvikov (Dyadická vývojová psychoterapia (DDP), Terapia hrou, Filiálna terapia) a krátkodobých výcvikov (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivačné rozhovory, My Backpack, Komunikačná bedňa). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP. Jana Kovarovicova (ddpnetwork.org). V roku 2017 stála pri založení attachmentového centra ATTA, vzniklo ako spoločenstvo terapeutov, ktorí dlhodobo pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o deti s poruchou vo vytváraní vzťahovej väzby - attachmentu/www.attachment.cz

 

Mgr. Jana Bieščad, PhD. (rod. Vindišová)

Psychologička, lektorka a odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. V rámci súkromnej praxe ponúka individuálne poradenské sedenia pre dospelých a adolescentov. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti pre laickú i odbornú verejnosť.
Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze, výcvikového programu v Rodinnej terapii so zameraním na vzťahovú väzbu, v Terapii hrou a metóde EMDR, zameranej na spracovanie traumatickej skúsenosti.
Súčasťou jej vzdelania je aj kurz muzikoterapie, semináre a workshopy so zameraním na traumu, disociáciu a techniky sebaregulácie, ako aj ďalšie krátkodobé kurzy (Terapeutické karty, Sociálna dynamika, PCA v práci s deťmi a adolescentami a iné).