vzdelávaniE v Nedirektívnej terapii hrou 

Miesto: ostrava - prihlasovanie možné do 30. septembra

Termín: od 16. 11.2023 do 16.11.2024. Vzdelávanie sa koná vždy vo štvrtok od 9 do 18:30 a piatok od 9 do 14:30, posledné dve stretnutia sú spojené do 3 dní a konajú sa pobytovou formou. (1. stretnutie: 16.-17.11.2023, 2. stretnutie: 8.-9.2.2024, 3. stretnutie: 11.-12.4.2024, 4. stretnutie: 6.-7.6.2024, 5. stretnutie: 19.-20.9.2024, 6+7 stretnutie: 14.-16.11.2024). 

Prihlasovanie do 30.9.2023 cez prihlasovací formulár

Termín: od 16. 11.2023 do 16.11.2024. Vzdelávanie sa koná vždy vo štvrtok od 9 do 18:30 a piatok od 9 do 14:30, posledné dve stretnutia sú spojené do 3 dní a konajú sa pobytovou formou. (1. stretnutie: 16.-17.11.2023, 2. stretnutie: 8.-9.2.2024, 3. stretnutie: 11.-12.4.2024, 4. stretnutie: 6.-7.6.2024, 5. stretnutie: 19.-20.9.2024, 6+7 stretnutie: 14.-16.11.2024). 

Prihlasovanie do 30.9.2023 cez prihlasovací formulár

Miesto: Košice - prihlasovanie ukončené

Termín: od 6.10.2023 do 12.10.2024. Vzdelávanie sa koná vždy v piatok od 9.00 hod. do 18:30 hod., v sobotu od 9.00 hod. do 14:30 hod. Posledné dve stretnutia sú spojené do 3 dní a konajú sa pobytovou formou (1. stretnutie: 6. - 7.10.2023, 2. stretnutie: 1.- 2.12.2023, 3. stretnutie: 26. -27.1.2024, 4. stretnutie: 22. - 23.3.2024, 5. stretnutie: 17.- 18.5.2024, 6+7. stretnutie: 10 - 12.10.2024).

Prihlasovanie: do 31.8.2023 emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu emailu prosím, napíšte Terapia hrou-Košice). 

Miesto: Bratislava - prihlasovanie ukončené, skupina naplnená 

Termín: od 13.10.2023 do 14.9.2024. Vzdelávanie sa koná vždy v piatok od 12:30 hod. do 20:00 hod., v sobotu od 8:30 hod. do 14:30 hod. Posledné dve stretnutia sú spojené do 3 dní a konajú sa pobytovou formou (1. stretnutie: 13.-14.10.2023, 2. stretnutie: 24 - 25.11.2023, 3. stretnutie: 19. - 20.1.2024, 4. stretnutie: 15. - 16.3.2024, 5. stretnutie: 31.5 -1.6.2024, 6+7. stretnutie: 12. - 14.9.2024)

Prihlasovanie je ukončené vzhľadom na naplnenie skupiny. V prípade záujmu o vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou v Bratislave nám, prosíme, napíšte správu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Budeme vás informovať o najbližšom možnom termíne. 

Miesto: Praha - prihlasovanie ukončené, skupina naplnená 

Termín: od 7.9.2023 do 28.9.2024. Vzdelávanie sa koná vždy vo štvrtok od 9 do 18:30 a piatok od 9 do 14:30, posledné dve stretnutia sú spojené do 3 dní a konajú sa pobytovou formou (1. stretnutie: 7.- 8.9.2023, 2. stretnutie: 19.-20.10.2023, 3. stretnutie: 14.-15.12.2023, 4. stretnutie: 1.-2. 2. 2024,5. stretnutie: 2.-3.5.2024, 6.+7.stretnutie: 26.-28.9.2024)

Prihlasovanie je ukončené vzhľadom na naplnenie skupiny. V prípade záujmu o vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou v Prahe nám, prosíme, napíšte správu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Budeme vás informovať o najbližšom možnom termíne. 

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou sa uskutoční len v prípade dostatočného počtu prihlásených záujemcov.
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou je intenzívny 112 hodinový vzdelávací program. Je určený pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, logopédov, vychovávateľov, učiteľov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi.

Tematicky je rozdelený do siedmich víkendových stretnutí po 16 hodín.

Tvoria ho teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové a samoštúdium.

Podmienky zaradenia do vzdelávacieho programu:

 • VŠ vzdelanie II.stupňa alebo III.stupňa
 • minimálne jeden rok praxe
 • možnosť práce s detským klientom počas celého vzdelávacieho programu

Program je zameraný na:                                                                                     

 • získanie teoretických základov nedirektívnej, na dieťa zameranej terapie hrou
 • získanie terapeutických zručností pri práci s detským klientom
 • supervíziu vlastnej práce

Ciele VZDELÁVANIA v nedirektívnej terapii hrou

Hlavným cieľom vzdelávania v nedirektívnej terapii hrou je osvojiť si zručnosti práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku formou terapie hrou, ktorá využíva pre deti prirodzené médium hry a hračiek v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

Špecifické ciele: Účastník/čka bude po absolvovaní vzdelávania v terapii hrou:

 • ovládať teoretické východiská a základné princípy na klienta zameranej psychoterapie
 • poznať vývinové štádiá dieťaťa a jeho hry
 • rešpektovať svet dieťaťa tak, ako ho vníma dieťa samotné
 • rozumieť deťom a ich správaniu, komunikovať s nimi na úrovni ich pocitov a prežívania
 • empatickejší a viac akceptujúci voči deťom i dospelým
 • schopný sformulovať klientov klinický problém vývinovo aj teoreticky
 • vedieť identifikovať terapeutické hračky a materiál, ktoré môžu byť začlenené do stabilnej alebo prenosnej terapeutickej miestnosti na účely terapie, prípadne diagnostiky
 • rozumieť role hrového terapeuta a terapii hrou v kontexte širšieho klientovho fungovania (rodina, škola, komunita)
 • vedieť identifikovať štádiá terapeutického vzťahu, od vstupného pohovoru až po ukončenie terapie
 • ovládať základné terapeutické zručnosti - stopovanie, reflektovanie obsahu a procesu hry, vracanie zodpovednosti dieťaťu, zadávanie hraníc, a pod.
 • akceptovať etické princípy terapie hrou

Podmienky úspešného absolvovania vzdelávania: 

 • 100% aktívna účasť na všetkých siedmich víkendových stretnutiach. Za bežných okolností sa vzdelávanie koná výlučne prezenčnou formou, organizátor si v nevyhnutnom prípade vyhradzuje právo zmeniť prezenčnú formu vzdelávania na dištančnú/online formu. Účastník je povinný si zabezpečiť technické podmienky účasti na takomto vzdelávaní.
 • terapeutická práca s detským klientom – minimálne 25 terapeutických stretnutí minimálne s dvoma deťmi; dokumentácia práce s dieťaťom
 • minimálne 12 hodín individuálnej supervízie, priebežne, počas celého roka, treba začať chodiť na individuálne supervízie najneskôr po treťom víkende, ideálne v 2-hodinových blokoch (min. 8 hodín individuálnej supervízie do skončenia vzdelávania, ďalšie 4 hodiny do polroka po skončení vzdelávacieho programu); individuálny supervízor je iný ako skupinový; platba za supervízie nie je zahrnutá v cene vzdelávania (45min//30EUR)
 • otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov a členov skupiny
 • samoštúdium odporúčanej literatúry
 • práca na zadaných úlohách:                                                                                                           
 1. 2x analýza nahrávky (30 minútová videonahrávka a následná analýza práce s dieťaťom podľa zadania (druhý a tretí víkend)
 2. kontrakt s klientom (tretí víkend)
 3. teoretická práca na vybranú tému súvisiacu s témou terapie hrou - prezentácia práce (piaty víkend), rozsah 5 – 10 strán, minimálne 3 zdroje literatúry, z toho jeden zahraničný
 4. kazuistika dieťaťa – minimálne 12 terapeutických stretnutí s jedným dieťaťom, spracovanie do kazuistiky - prezentácia kazuistiky (šieste víkendové stretnutie – rozsah minimálne 3 strany A4)
 5. sebareflexia– 2 až 3 strany A4, reflexia obdobia počas vzdelávania v profesionálnom aj osobnom živote - prezentácia (siedmy, záverečný víkend)

Informácie k platbám za vzdelávanie:

 • poplatok za jedno víkendové stretnutie je 149 EUR Bratislava, 169 EUR Košice. Pre záväzné potvrdenie prihlásenia je potrebné uhradiť depozit 149€ Bratislava/169€ Košice (ktorý je zároveň platbou za posledné, siedme stretnutie) a poplatok za prvé stretnutie, teda spolu 298€ Bratislava/338€ Košice)
 • poplatok zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a drobné občerstvenie; cestovné, ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami
 • prvé a ďalšie stretnutia je účastník povinný zaplatiť prevodom najneskôr 14 dní pred začiatkom stretnutia
 • ak účastník nemôže byť prítomný na stretnutí počas celého víkendu (t.j. 16 hodín) a teda absolvuje len časť víkendového stretnutia, je povinný zaplatiť poplatok za víkendové stretnutie v plnej výške (svoju neúčasť je potrebné oznámiť emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 • pri neúčasti na celom víkendovom stretnutí je účastníkovi depozit znížený o 50%
 • pre získanie certifikátu je potrebné nahradiť si chýbajúce hodiny na náhradnom víkende, ktorý sa platí zvlášť (absencie do 8 hodín budú riešené zadaním supervízie navyše). Náhradný víkend bude spoločný pre všetky behy a bude sa konať prezenčne v Bratislave
 • pri 100% účasti ostáva depozit ako platba za posledné víkendové stretnutie
 • v prípade neukončenia vzdelávania v riadnom termíne depozit prepadá

Storno podmienky:

V prípade zrušenia účasti na vzdelávaní zo strany účastníka depozit prepadá. V prípade zrušenia vzdelávania zo strany organizátora, bude depozit vrátený v plnej výške. Výnimkou je tehotenstvo alebo závažné zdravotné dôvody, na ktoré je potrebné lekárske potvrdenie.

O lektorkÁCH:

Mgr. Zuzana Dubeková, psychoterapeutka, priekopníčka terapie hrou a filiálnej terapie na Slovensku, zakladateľka PTI – Inštitútu terapie hrou.

Mgr. Viera Hojnošová, psychoterapeutka, arteterapeutka, špeciálna pedagogička. 

Mgr. Barbora Sládeková, klinická psychologička a psychoterapeutka. 

4-dňový Workshop: Diagnostika typu vzťahovej väzby - Attachmentu 

Miesto: Bratislava

Termín:  6. - 9. decembra 2023.

Prihlásenie: cez prihlasovací formulár. Zvýhodnená cena do 30.9.2023 je 180 EUR. Uhradenie poplatku za vzdelávanie po tomto termíne je 200 EUR. 

O workshope:

Pokiaľ dieťa bolo v rannom veku vystavené zanedbávaniu, týraniu alebo zneužívaniu, utrpelo stratu či opustenie, mohlo sa u neho rozvinúť niektorý z typov neistej citovej väzby/attachmentu, ktorý bude zásadným spôsobom ovplyvňovať jeho vnímanie seba samého, ostatných ľudí a okolitého sveta.

Rozpoznanie typu vzťahovej väzby, t.j. istého od neistého, odtažitého, ambivalentného a dezorganizovaného attachmentu je dôležité pre ďalšie smerovanie terapie, pretože jednotlivé typy vyžadujú odlišné terapeutické intervencie.

Počas 4-dňový workshopu sa účastníci zoznámia so základmi diagnostiky typu attachmentu u malých detí, dospievajúcich a dospelých.

O lektorke:

PhDr. Jana Kovařovicová - psychologička, terapeutka, lektorka, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlova v Prahe.

Prešla dvoma dlhodobými sebaskúsenostnými psychoterapeutickými výcvikmi (SUR, PBSP –Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie), absolvovala viacero stredne dlhých terapeutických výcvikov (Dyadická vývojová psychoterapia (DDP), Terapie hrou, Filiálna terapie) a krátkodobých výcvikov (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivačné rozhovory, My Backpack, Komunikačná bedňa).

PhDr. Jana Kovařovicová je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP. Jana Kovarovicova (ddpnetwork.org). V roku 2017 stála pri založení attachmentového centra ATTA, ktoré vzniklo ako spoločenstvo terapeutov, ktorí vo svojeje praxi dlhodobo pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o deti s poruchou vo vytváraní vzťahovej väzby- attachmentu. www.attachment.cz

3-dňový Workshop: Zoznámte sa s Theraplay 

Miesto: Bratislava.

Termín: 10.-12. januára 2024. 

Prihlásenie cez prihlasovací formulár.
Upozornenie: Na tento workshop je limitovaný počet účastníkov. Zvýhodnená cena do 30.9.2023 je 200 EUR. Uhradenie poplatku za vzdelávanie po tomto termíne je 220 EUR. 

Upozornenie: ide o 3-dňový workshop zameraný na získanie si prehľadu o Theraplay, zoznámenie sa s jej základmi, nie o dlhodobý výcvik. Počas 3-dňového workshopu sa zoznámite so základmi Theraplay, a predstavíme vám niektoré hry.

O workshope:

Počas workshopu sa zoznámite s terapeutickou metódou, ktorú môžeme využiť u menších detí, u ktorých sa narušila ich citová väzba (attachment) s blízkou vzťahovou osobou.Theraplay ponúka premyslený systém jednoduchých hier, ktoré pomáhajú obnoviť alebo naviazať dieťati a jeho vzťahovej osobe bezpečné citové puto.Terapia vychádza zo 4 základných kvalít dobrého rodičovstva:

 1. Naviazanie intersubjektívneho spojenia,
 2. poskytovanie láskyplnej starostlivosti,
 3. poskytovanie jasného poriadku,
 4. využívanie zaujímavých aktivít.

Jednotlivé hry sú vždy zamerané na určité rodičovské kvality – pričom sa predpokladá, že počas sedenia sa postupne ponúkne cca. 4-5 hier zahrňujúce všetky oblasti dobrého rodičovstva. Hry sa dajú využívať aj samostatne a ponúkajú v rámci bežných terapeutických sedeniach.

O lektorkách:

PhDr. Jana Kovařovicová - psychologička, terapeutka, lektorka, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlova v Prahe. Prešla dvoma dlhodobými sebaskúsenostnými psychoterapeutickými výcvikmi (SUR, PBSP – Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie), absolvovala viacero stredne dlhých terapeutických výcvikov (Dyadická vývojová psychoterapia (DDP), Terapie hrou, Filiálnaterapie) a krátkodobých výcvikov (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivačné rozhovory, My Backpack, Komunikačná bedňa). 

PhDr. Jana Kovařovicová je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP. Jana Kovarovicova (ddpnetwork.org). V roku 2017 stála pri založení attachmentového centra ATTA, ktoré vzniklo ako spoločenstvo terapeutov, ktorí vo svojeje praxi dlhodobo pomáhajú rodinám, ktoré sa starajú o deti s poruchou vo vytváraní vzťahovej väzby- attachmentu.www.attachment.cz

Mgr. Jolana Prušková - rodinná terapeutka, lektorka, supervízorka, vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlova v Prahe. Práve ukončuje dlhodobý výcvik Integratívnej rodinnej terapie. Absolvovala stredne dlhé výcviky Arteterapie, Dyadické vývojové psychoterapie, Systemické supervízie a koučovaní a ďalšie odborné kurzy zamerané na práci s telom.

Posledné roky sa venuje hlavne oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Má skúsenosti s dlhodobým sprevádzaním pestúnskych rodín. Pracuje ako lektorka, rodinná terapeutka a supervízorka v oblasti NRP.

VZDELÁVANIE VO FILIÁLNEJ TERAPII

Toto vzdelávanie je určené len pre absolventov ročného vzdelávania v nedirektívnej terapii hrou. Prihlásiť sa môžete emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - do predmetu emailu prosíme, napíšte: Vzdelávanie filiálna terapia.

Cieľom vzdelávania je rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s rodinami a naučiť sa aktívne zapojiť rodiča do terapeutického procesu formou Filiálnej terapie. 

Vzdelávanie je rozdelené do dvoch víkendových stretnutí po 16 hodín. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z filiálnej terapie, priama práca so skupinou rodičov, supervízia individuálne aj skupinová, samoštúdium.

Podmienky úspešného absolvovania:

 • 100% aktívna účasť na oboch víkendových stretnutiach
 • terapeutická práca so skupinou rodičov medzi dvoma víkendovými stretnutiami
 • 2 hodiny individuálnej (príp.4 hodiny skupinovej) supervízie - otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny
 • prezentovanie svojej práce so skupinou
 • štúdium odporúčanej literatúry

Poplatky:

Poplatok za celé vzdelávanie je 260 €. Poplatok sa platí naraz, zahŕňa lektorné, materiály v slovenčine a občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravné si hradia účastníci sami, resp. vysielajúca organizácia. Prihláška je platná až po zaplatení poplatku.